آرشیو برچسب‌ها: حامی فرشتگان گلپونه ها

کوچک فرشتگانمان…جانان جهانمان …ایتام بی سرپرست …ایتام بد سرپرست ما به خدايي ايمان داریم که … همين نزديکي ست … وبه دعاي عزیزانی که … از ته دل سر به سوي اسمان مي برند .. و خداي فرشتگان را صدا ميزنند … فرزندانمان ما به باران الهي ايمان داریم … وخدايي را که … همين […]

خداوند دیدن لبخندش را روی لب بندگانش دوست دارد و این لبخند همان لبخندی است که تو می سازی با حامی کودکان بیسرپرست شدن ، بار دیگر مهر شما را به یاری می طلبیم تا در امتداد آن حال خوب را در کنار فرشته ها تجربه کنیم؛  ??شما هم می توانید مهربانی کنید و با […]