آرشیو برچسب‌ها: موسسه خیریهگلپونه های رضا

کوچک فرشتگانمان…جانان جهانمان …ایتام بی سرپرست …ایتام بد سرپرست ما به خدايي ايمان داریم که … همين نزديکي ست … وبه دعاي عزیزانی که … از ته دل سر به سوي اسمان مي برند .. و خداي فرشتگان را صدا ميزنند … فرزندانمان ما به باران الهي ايمان داریم … وخدايي را که … همين […]